غفار پهلوان :

این پهلوان هم یکی ازپهلوان های است که لوقمه خویش را درخون هموطنش مرطوب کرده ومیبلعید غفارپهلوان نیزدرساحه تسلط خویش ازغصب دارایی های مردم وبه انجام خواهشات نفسانی مانند بچه های مردم را گرفتن بنام جهاد ورقصاندن وحتی بگفته یک شاهد عینی زنهای تازه عروسی کرده مردم را به نکاه خود درآوردن وشوهرش رابه قتل رساندن وبافرستادن بعضی زنها به بهانه گدایی به خانه های مردم ودیدن دختران زیبارو وبزور وادارکردن فامیل های شان تا تخترانش را به بدهند وبازی های مانند سگ جنگی بزکشی وغیره میپرداخت که بلاخره توسط گروه طالبان درقفسی همرای سگ جنگی چندی غذاخورده وبلاخره به مرض حفظ الصحوی دچارشده ومانند ظلم که کرده بود که سگ راهمرای انسان جنگ داده بود به حلاکت میرسد . چی خوش گفته اند که چاکن درچاه است .

ژنرال عبدالرشید دوستم متهم ديگر نقض حقوق بشر نيز گفته است که هواداران وی بیش از دو ميليون رای به کرزی داده اند. اين در حالی ست که در انتخابات رياست جمهوری افغانستان که تقلب برنامه ريزی شده صورت گرفته ، بنا به اعلام رسمی کميسیون انتخابات افغانستان، کرزی در مجموع سه ميليون و نود و سه هزار و دوصد و پنجاه و شش رای آورده است. در اين گزارش آمده که برخی از شهروندان شمال افغانستان با قاطعيت از دوستم حمايت کرده اند. يکی از اين شهروندان گفته است که "اگر دوستم بگوید به همان درخت رای بده به همان درخت رای می دهم. اگر بگوید خود را در همان چغوری بیانداز، خودم را می اندازم". در همين حال برخی ديگر از شهروندان افغانستان نيز گفته اند که از دست دوستم و افرادش آسایش ندارند.

دوستم متهم به دست داشتن در قتل دسته جمعی حدود دو هزار تن از طالبان بازداشت شده می باشد. کشتن بازداشت شدگان و اسیران مخالف در قوانين بین المللی جنایت جنگی محسوب می شود. طالبان نيز در طول حاکميت خود بارها دست به کشتار غير نظامیان، کوچ اجباری و نسل کشی زده بودند. جنایات جنگی طالبان همچنان در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد.

از سویی ديگر يکی از روزنامه نگاران در شمال افغانستان که نخواست نامش فاش شود به گفته یک ازشهروندان بلخ عطا محمد نور در بلخ بطور برنامه ریزی شده و از طریق افراد نزدیک به خود، دست به غصب و چپاول اموال خصوصی و دولتی زده است. به نظر می رسد اکنون با بالا گرفتن رقابت ميان جنگ سالاران افغانستان، صحنه سیاسی دستخوش تحولاتی شود. گرچه تصور نمی شود اين تحولات به نفع مردم باشد. از سویی جنگ سالاران افغانستان بارها نشان داده اند که هر جا منافع آنان اقتضا کند، آنان با يکديگر متحد می شوند. اتحاد جنگ سالارانی مانند قسیم فهيم، عبدالرب رسول سیاف، کريم خليلی، محمد محقق، گل آغا شیرزی، رشید دوستم، صبغت الله مجددی، فاروق وردک، محمد اسماعیل، کریم خرم، حنیف اتمرو.. و همراهی طالبان نکتایی پوش مانند انورالحق احدی با آنان در انتخابات، خود نشان دهنده ی این امر است. از سویی طالب نکتایی پوش ديگر زلمی خليل زاد در گفت و گویی با يکی از رسانه ها از اعلام حضور سیاسی خود بصورت رسمی در افغانستان خبر داده است. ورود رسمی طالب نکتایی پوش زلمی خلیل زاد در بازی های سیاسی افغانستان، پيشاپيش خبر از اوج گرفتن دوباره معاملات و زد و بند های بنيادگرایان علیه منافع مردمی می دهد.

زنده گاني روزانه ,در دوراني که هر گوشه آن پر ازكشمكش ها است , تمام نيروي انسان را به مصرف ميرساند ,آن را قطعه قطعه کرده مجالي براي فعاليت هاي سياسي , اجتماعي و فرهنگي نميگذارد ,اما چهره هاي با احساس و متعهد هيچگاهي به مقابل چنين موانع سر تسليم در نيآورد ه به مجادله و مبارزه خود ادامه .ميدهند 
 انساني که ميخواهد خود را پرورش بدهد بايد کار و فعاليت مشخص داشته باشد ,همچنان که در يک زمان معين نميتوانيم بيشتر از يک چيز بيآموزيم به همين ترتيب نمي توانيم که خود را بيشتر از يک عرصه به حد کمال برسانيم ,اما بعداز معين ساختن عرصه يي ,ميتوانيم در بخش هاي ديگر که به نحوي مربوط به ساحه کار ماست چيز هايي بيآموزيم .دانش نامرتب انسان را به هدف نمي رساند ,بلکه دانش کم و دقيق آدمي را به رسيدن بر سر منزل ومقصودش رهنمايي ميکند. اگر کسي خواندن نداند ,گرفتار انواع اسارتها ميشود که هر يک به تنهايي براي درهم کوفتن مناعت انساني ,هويت اجتماعي وتاريخي .او ,صد ها بار بسنده استميگويند ! اگر ميخواهيد ملتي را در اسارت نگهداريد ويا مسخ هويت نماييد , آن ملت را از خواندن محروم نماييد ,به بيان ديگر نگذاريد که آن ملت با خواندن به خودآگاهي .برسد وبه هويت ملي خود پي ببرد ,مي بينيم که اين مساله تا چه اندازه مهم است و تا چه حد سازنده.

غارت دارايی های مردم در جنگهای تنظیمی افغانستان جنایاتی ضد بشری که در جریان جنگهای تنظیمی احزاب جهادی افغانستان صورت گرفته،در تاریخ جوامع انسانی کمترنظیر آن دیده شده است.

احزاب و گروه های مسلح که با اشغال کشور توسط اتحاد شوروی سابق مخالفت میکردند و بنام جهاد(جنگ مقدس) به کمک ممالک غربی و متحدین منطقه ی شان مبارزه مسلحانه را علیه اتحاد شوروی و دولت دست نشانده آن آغاز نموده بودند،بعد ازسقوط دولت داکتر نجیب الله این آخرین مهره شوروی ها به جان هم افتادند وجنایات هولناکی را انجام دادند که در قاموس انسانیت بی مانند خوانده شده است یکی از این جنگها در شهر مزار شریف بینحزب جمعیت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی

 


 و جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال دوستم درزمستان سال 1372 صورت گرفت. یک تن از اشتراک کننده گان این درگیری می گوید که این جنگ توسط رسول پهلوان معاون اول نظامی دوستم آغاز شد. محمد شریف در باره آغاز و غارت اموال مردم درین جنگ چنین گفت:"جنگ جمعیت و جنبش آغازاش از مرکز شد،بلاخره جنگ در مزارشریف شروع شد؛جنگ تقریبا سه روز دوام کرد؛حزب وحدت باآنها همکار شد؛ مناطق چون کوچه مارمول کوچه دروازه شادیان،کوچه چغدک از طرف قوماندانهای اطراف درگیر در جنگ چپاول شد."

آقای شریف از اموال مانند چاینک نکل،قالین،گلیم و غیره درین غارت نام برد .

اومدعی شد که اموال فوق الذکر بصورت تقریبا کامل از خانه های مردم به یغما برده شده است.

غارت در جنگهای بین التنظیمی افغانستان بسیار معمول بوده و اکثر تنظیم ها بعد از تسخیر مناطق گروه متخاصم دست به چور و چپاول اموال مردم زده اند و ازین غارت ها قصر های افسانوی ساخته اند

قصر های که در شیر پور کابل توسط قوماندان ها وسر کرده گان گروه های مسلح آن وقت بعد از برقراری صلح در زمان حاکمیت آقای کرزی ساخته شده است. به باور بعضی از کارشناسان سرمایه های آن ازغارت مردم در جریان جنگهای تنظیمی بدست آمده است.

میرزا محمد شاهدعینی این جنگ که کار مند یک شرکت تجارتی میباشد چشم دید خود را چنین بیان میدارد:"اموال مارا جنبش چور کرد،یعقوب کچوک قوماندان جنبش 120تن روغن ،چار موتر چای سیاه چینایی که 1500 کارتن بود چور کرد."

آقای میرزا ادعا کرد که درین جنگ رهبران در گیر به سربازان شان امر کرده بودند کهسرمردم از ما و مال شان ازشما.”

کنوانسیون 1949ژینو غارت اموال مردم را درسه کلمه خلاصه کرده است"غارت ممنوع است" این کنوانسیون هاهم چنان متقاضی اند که قیمت عادلانه برای اموال مورد ضرورت نظامی ها که از مردم تقاضا میکنند باید پرداخته شود.

شرکت کننده دیگر این جنگ قوماندان فرقه 01جهادی علم خان آزادی یکی از مهره های مهم جنگی جمعیت اسلامی در شمال، که سمت ریس ارکان قطعه ثقیله را به عهده داشت، خاطرات خود را چنین حکایت کرد :"شورای هماهنگی در کابل ساخته شده بود ،دوستم با شورای هماهنگی خود جنگ با جمعیت اسلامی را شروع کرد.نیرو های جنبش،حزب اسلامی و حزب وحدت مشرکاشورای هماهنگی ساخته بودند که با نیرو های جمعیت جنگیدند."

آقای ریس حسن میزان وحشت وقساوت علیه مردم بی دفاع این جنگ را چنین تعریف کرد: "مردم بی غرض و بی دفاع را اسیر گرفتند اطفال زنان در حال فرار به نهر های آب غرق شد ،مال و حال به مردم نماند حتی سگها را به مرمی زدند وبه حیوانات دیگر هم رحم نکردند."

تنظیم های جهادی وقتی افراد یکدیگر را اسیر می گرفتند خلاف تمام موازین انسانی با اسرای جنگی برخورد میکردند نه تنها با اسرای جنگ حتی با مردم ملکی که در ساحه حزب رقیب زنده گی میکردند مخالف قوانین جنگ و کنوانسیون های بین المللی عمل صورت میگرفت . که از جمله دها نقض حقوق بشری ادرار خوراندن ،میخ کوبیدن در سر ، سینه بریدن ،رقص بسمل،تجاوزجنسی،قتل های دستجمعی،سنگ بستن به آله تناسلی و غیره در رسانه ها بازتاب داده شده است.

برعکس اظهارات آقای حسن که شورای هماهنگی را مسول جنگ سال 1372 میداند آقای سردار سعیدی مسوول شمال حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نمی پذیرد که نیرو های شان در جنگ مذکور سهیم بوده باشند آقای سعیدی از میانجی بودن حزب وحدت حرف میزند و میگوید:

"درآن جنگ ما نقش نداشتیم واگر نقشی هم داشتیم بخاطر اصلاح بوده است."

آقای سعیدی ادعای آقای حسن را به شدت رد کرد.

تنظیمهای به اصطلاح جهادی به کرات علیه یک دیگر مصاف داده اند بعد از هشتم ثور سال 1371که زمام امور بدست احزاب جهادی رسید و برهان الدین ربانی بر اریکه قدرت تکیه زد جمعیت اسلامی او در یک ایتلاف بااتحاد اسلامی رسول سیاف، جنبش ملی اسلامی دوستم وحزب وحدت اسلامی عبدالعلی مزاری علیه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار جنگ های خونیین را در کابل براه انداختند و بعد از یکسال جنگ وخونریزی جنبش اسلامی و وحدت اسلامی با حزب اسلامی گلبدین شورای هماهنگی بنانموده بر ضد متحد دیروزی زور آزمایی کردند که دامنه این جنگ بزودی از کابل به ولایات شمال کشور کشانده شد .

وابسته گان جنبش و تعدادی از قوماندانهای جنگی نیرو های مربوط به جنرال دوستم از صحبت با گزارشگران درمورد جنگ با جمعیت اسلامی که امروز حاکمیت مزار را در اختیار دارند خود داری میکنند و فقط با گفتن این نکته زمان صحبت نیست بسنده می کنند.

گل محمد پهلوان برادر رسول پهلوان که بعد از مرگ برادر ارشد خود وظیفه نظامی او را عهده دار شد در یک تماس تیلفونی به گزارشگر گفت :"که من در آنوقت کدام وظیفه نظامی نداشتم ."ا و از جنگ سال 1372 اظهار بی اطلاعی کرد .

نه تنها افراد وابسته به جنبش جنرال دوستم بل تعدادی از شهروندان عادی و حتی بعضی صاحب نظران با قضایایی مربوط به عدالت انتقالی محافظه کارانه برخورد می نماییند تا خطری توسط جنگ سالاران متوجه شان نگردد.

فعال جامعه مدنی در مزار شریف که نخواست نامش افشا شود در پاسخ به پرسشی گفت:"من شاهد عینی جنگ جمعیت و جنبش بودم نیروهای که بعد از جنگ از کوچه مارمول برمیگشتند اموال مردم و حتی کم ارزش ترین چیز ها چون قفس کبک را هم می بردند."

بنابر شرکت جنگسالاران در دولت آقای کرزی به بسیاری از جنایت آنها پرداخته نشده است و تصویب سند بنام منشورمصالحه ملی از طرف پارلمان فرهنگ معافیت را در کشور ما ترویج نموده سبب ادامه جنایات و فساد در جامعه ما گردیده است.

 

+ نوشته شده توسط خواجه نور الدین و خواجه ویس الدین در چهارشنبه دهم مهر ۱۳۸۷ و ساعت 0:28 |


Powered By
BLOGFA.COM